Disse reglene er en oversettelse fra de sist reviderte reglene til EM (Se vedlegg 1, det originale regelsettet datert 23.12.2016). Det er gjort en del tilpasninger til norske forhold i samråd med arrangøren på Storsteigen. Reglene kan senere brukes til NM i skogbruksferdigheter, men bør da ses igjennom og eventuelt revideres til hver enkelt skole.

Forarbeid til skogløypa.

Skogløypa er en lagøvelse, der hele laget (inntil 5 stk.) deltar sammen. Skogløypa legges til et skogområde i nærheten av tevlingsarenaen/

Før start kan hvert lag få utdelt følgende:

-        Kart over løypa, de ulike postene er posisjonert i kartet

-        2 blyanter og et uskrevet papirark.

-        Relaskop (vanlig 0,5 meter eller 1 meter, Faktor 1)

Lagene sjekkes før start. Hvis dommerne/juryen finner forsøk på fusk eller ulovlige hjelpemidler (Mobiltelefon, kalkulator, volumtabeller… ), så vil laget bli diskvalifisert i øvelsen.

Løypa skal være tydelig merket.

-        Løypa skal være merket med merkebånd

-        Postene skal være tydelig nummerert

  • Tydelige merker på postene
  • Postene behøver ikke å være i rekkefølge (se liste over postene lenger bak i dokumentet.)

-        Hvis oppgaven gjelder enkelttre, så er dette treet tydelig merket (oppgave 1, 2, 8, 9)

-        Hvis oppgaven gjelder område, så er området oppgaven gjelder i merket ut (Oppgave 3, 4, 6, 7, 10).

-        Det kan være flere oppgaver knyttet til samme tre eller område.

Svarene på oppgavene skal skrives eller markeres (alt ettersom hvilken oppgave det gjelder) på et svarark som utleveres på hver enkelt post. På dette arket skrives også lagnummer.

Det er de postansvarlige som deler ut oppgaven til deltagerne når de kommer til posten, og svaret må skrives på dette svararket. Laget må selv passe på at de har skrevet/merket tydelig på svararket. Hvis de gir svaret i feil benevning (i henhold til oppgaveteksten. Eksempel på dette kan være å skrive dekar i stedet for hektar eller liter i stedet for kubikk), så vil dette telle som feil svar.

Det er to dommere/postansvarlige på hver post. Disse skal komme fra hver sin skole, og ha ikke lov til å hjelpe deltagerne gjennom øvelsen. Disse har som oppgave å dele ut svarark og oppgave, å observere deltagerne gjennom øvelsen (for å unngå fusk), og å samle sammen svararkene når deltagerne er ferdige med oppgaven. Hvis hver enkelt post har tidsbegrensning, så skal dommerne/de postansvarlige også ta tiden. I så tilfelle kan de gjerne underrette deltagerne underveis hvor lang tid de har igjen.

Juryen for NM kan utføre kontroller av skogløypa.

Tidsbegrensing:

Uansett hva slags tidsbegrensning man bruker, så gjelder ikke dette post 15 (eventyr) og 16 (førstehjelp). På disse postene kan lagene bruke den tiden de trenger til de føler de har utført oppgaven tilstrekkelig, innenfor rimelighetens grenser

Alternativ 1: Total tid.

Man tar tiden på hvert lag gjennom løypa (Ikke post 15 og 16), og legger til 20% på gjennomsnittstiden. Lagene som er over denne tiden, får et poengtrekk på 20 poeng pr. minutt over tiden. Denne løsningen fordrer at lagene starter 1 og 1, og tar dermed litt lengre tid. Dette er den varianten som er mest vanlig i EM.

Alternativ 2: Maksimal tid/post.

Man kjører ut lagene til hver sin post, og alle starter dermed samtidig. Det er en tidsbegrensning på 5 minutter/post (ikke post 15 og 16).

Her er det dommerne/de postansvarlige som må ta tiden på hver post. Når tiden er ute må deltagerne levere enten de er klare eller ikke.

På Søve 2018 vil Alternativ 2 bli brukt som tidbegrensning.

 

Annen info

Minimumsarealet på poster i område (post 3, 4, 6, 10) bør være på minst 2,5 daa.

På oppgave 8 og 9 (volum av tre og volum av stokk) Så kan deltagerne ikke ta på treet. Her må deltagerne stå minst 2 meter unna. Det skal være merket et område 2 meter rundt treet/stammen som deltagerne må være utenfor.

Den siste delen av skogløypa, (post 11-16) omhandler mer generell kunnskap om skog og skogbruk

HUSK AT POSTENE IKKE BEHØVER Å KOMME I REKKEFØLGE!

Følgende poster er med i skogløypa

 På poster merket med *, har deltagerne lov til å gå i feltet.

På førstehjelpsposten er det kun en praktisk prøve, og ingen teoretisk test. Den som organiserer posten skal på forhånd (senest på lagledermøtet) si hva som finnes i førstehjelpsskrinet.

På posten med volum på stående tre, blir det et tre med kun en stamme hele veien opp.

 

 Arter

 

På artsbestemmelsen er det nok å skrive det norske navnet på arten (både på treslag, dyr og sykdommer/skader).

Lister med arter som kan komme på artsbestemmelsespostene følger under.

  

Vurdering av skogløypa

De riktige løsningsforslagene presenteres til lagene etter at øvelsen er ferdig. Det er den som organiserer skogløypa som må lage et riktigst mulig løsningsforslag og poengdeling til de ulike postene. Hovedjuryen godkjenner dette.

-        Et fornuftig poengdelingsystem bør være steg på 25-50 poeng fra toppscore ned til 0 poeng.

-        Feil over +/- 50 % gir 0 poeng på oppgaven

-        Total score er 6000 poeng. Dette sammenfaller med poengene i de tekniske øvelsene hvis hver deltager der får 1500 poeng.

-        Trekk for tid, se under tidsbegrensning lenger frem.

Ved jamt resultat, så er det laget som har utført øvelsen på kortest tid (ved tidtaking totalt tid) som vinner.  Ellers så er det det laget med høyest poeng på øvelse 10a som vinner.

Regler Skogløype